ხედვა და მისია

მისია

ინსტიტუტის მისიაა უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების განვითარებაში წვლილის შეტანა, კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა და უნივერსიტეტში მიმდინარე ინოვაციურ პროცესებში აქტიური ჩართულობა. ასევე ინსტიტუტი უზრუნველყოფს აღნიშნულ პორგრამებზე სასწავლო და საგამოცდო პროცესების გამჭვირვალედ და შეუფერხებლად წარმართვას

 

ხედვა

ინსტიტუტის ხედვაა ეფექტურად მართვისა და ხარისხიანი ადმინისტრაციული სისტემის საშუალებით ხელში შეუწყოს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ეფექტიანობას და სტუდენტების კვლევით საქმიანობას.