ხედვა და მისია

მისია

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის მისიას წარმოადგენს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების  განვითარება და სამეცნიერო კვლევების ჩატარება კულტურის, ხელოვნების და მეცნიერების სფეროში, ასევე ისეთი ახალგაზრდა მეცნიერებისა და მკვლევარების აღზრდა,  რომლებიც ხელს შეუწყობენ საერთაშორისო ასპერეზზე აღიარებული ცოდნის დანერგვას საქართველოში.

ხედვა

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის სამომავლო ხედვა წარმოადგენს იყოს წამყვანი ინსტიტუტი გამორჩეული და მოთხოვნადი სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებითა და კვლევითი ღონისძიებებით და უზრუნველყოს საერთაშორისო ბაზრის კონკურენტუნარიანი, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო კურსდამთვრებულებით აღჭურვა.