შიდა მობილობის ვადები

განისაზღვრა შიდა მობილობის ვადები გაზაფხულის სემესტრისათვის:

 

2018 წლის 8 იანვარი – შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების მიერ აკადემიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა;

2018 წლის 9 იანვრიდან 12 იანვრის ჩათვლით – შიდა მობილობის წესით ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის მსურველის განცხადების რეგისტრაცია;

2018 წლის 15 იანვრიდან 26 იანვრის ჩათვლით კრედიტების აღიარება ჩასარიცხ პირთა შესახებ გადაწყვეტილების მომზადება;

2018 წლის 29 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით – შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და შიდა მობილობაში მონაწილე სტუდენტს შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმება;

2018 წლის 5 თებერვალი – შიდა მობილობის წესით სტუდენტის ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის შესახებ რექტორის ბრძანების მომზადება. 

 

 

 

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2017 წლის, 19  დეკემბერს,15:00 საათზე


იმართება  ნარეკ მკრტჩიანის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

 „ფინანსური სექტორის მოწყვლადობის ანალიზი და მოდელირება სტრეს ტესტ მეთოდოლოგიის გამოყენებით (სომხეთის მაგალითზე)“

 

IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, Aკორპუსი, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.