მიღება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 2019-2020 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრიდან

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის

საბუთების მიღება: 26 აგვისტოდან 14 სექტემბრამდე.

(26 აგვიტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით   დარეგისტრირებულ მაგისტრანტობის კანდიდატებზე ვრცელდება 20% ფასდაკლება თითოეულ სასწავლო წელზე)

 ელექტრონული რეგისტრაცია / საბუთების მიღება

მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატმა აუცილებელია  რეგისტრაცია გაიაროს მითითებულ ბმულზე:  რეგისტრაცია

და  საბუთები წარმოადგინოს  26 აგვისტოდან 14 სექტემბრამდე  სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტში.  

 სამაგისტრო პროგრამები:

- აშშ-ს საგარეო ურთიერთობები

- ზოგადი განათლების ადმინისტრირება

- განათლების ადმინისტრირება

- ინგლისური ფილოლოგია

- მარკეტინგი

- მენეჯმენტი

- ფინანსები (ინგლისური სექტორი)

- ფინანსები (ქართული სექტორი)

- საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა

- კომპიუტერული მეცნიერება 

- შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართული ინგლისური კომპონენტებით)

 

სადოქტორო პროგრამები:

- განათლების მეცნიერებები

- ამერიკისმცოდნეობა

- ბიზნესის ადმინისტრირება

- კომპიუტერული მეცნიერება

 

საბუთების ჩამონათვალი:

1. აპლიკაციის ფორმა 

2.  პასპორტის ასლი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  პირადობის მოწმობის ასლი;

3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი,ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო      დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესამაბისი ხარისხის მინიჭების შესახებ;  უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

4. დიპლომის დანართის, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  ნიშნების ფურცელის  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

5. საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი, ასეთის არარსებობის შემთხევაში  სამაგისტრო საგამოცდო პლასტიკური ბარათი და მისი ასლი       (მაგისტრანტობის აპლიკანტებისათვის)

6. სამხედრო აღრიცხვას  დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

7. ორი ფოტოსურათი, ელ. ვერსიასთან ერთად (CD);

8. რეზიუმე(CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

9.  საკვლევი თემის გეგმა (Research Proposal)  - (მხოლოდ დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის).

ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთები  ამობეჭდილი სახით   (მითითებული დოკუმენტები ნოტარიულად დამოწმებული)  უნდა  წარმოადგინოთ  26 აგვისტოდან 14 სექტემბრამდე. არასრულად წარმოდგენილი საბუთები არ განიხილება!

 

მისაღები გამოცდების თარიღები

                მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის: 

ინგლისური ენა:   16  სექტემბერი   -   18:30  B 004; B 101

სპეციალობა:        17   სექტემბერი      -  18:30   B 004  B 101

               დოქტორანტურის კანდიდატებისათვის: 

ინგლისური ენა:   23  სექტემბერი, 18:30   B004;  B 101

ინტერვიუ-გასაუბრება:  24 - 26 სექტემბერი, 18:30  A101;  B101

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საკითხები  

__________________________________________________

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტი

Institute of Postgraduate Studies

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი (2017-2018 სასწავლო წლის ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
      1) 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შავი ...
Read more Zoom
CERTUS - რეგისტრაცია ...
Georgian News
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom