ბიზნესის ადმინისტრირება

მოკლე აღწერა
პროგრამა უზრუნველყოფს ისეთი სპეციალისტების მომზადებას  საჯარო და კერძო სექტორისთვის, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან  მიზნებზე და შეუძლიათ  ბიზნესის სფეროსთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა. პროგრამა უზრუნველყოფს თანაამედროვე  სასწავლო კურსის განხორციელებას, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა  უახლეს თეორიულ ცოდნასა და ინოვაციური კვლევების მეთოდოლოგიას სტუდენტის მიერ არჩეულ სფეროში (მენეჯმენტი, მარკეტინგი და ფინანსები). შესაბამისად, პროგრამის
მიზნებია
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი უმაღლესი დონის მეცნიერების მომზადება, რომლებსაც შეეძლებათ დააკმაყოფილონ ბიზნეს სკოლების, კერძო და საჯარო ფინანსური საერთაშორისო ორგანიზაციების საჭიროებები; შექმნან ახალი ცოდნა შესაბამის სფეროში; ჩაატარონ ღრმა და ყოვლისმომცველი კვლევითი და პრაქტიკული სამუშაოები არჩეულ სფეროში; გააძლიერონ საგანმანათლებლო ორგანიზაციები დემოკრატიული და თავისუფალი საბაზრო ინსტიტუტების მხარდასაჭერად, განუხრელად დაიცვან ბიზნეს ეთიკის და სოციალური ღირებულებები. 
ძლიერი  მხარეები
სადოქტორო პროგრამის სიძლიერე გამოხატულია სლოგანით „საერთაშორისო განათლება, საერთაშორისო დასაქმება“. პროგრამის მისია არის უზრუნველყოს დოქტორანტები  საერთაშორისო დონის შესაბამისი განათლების უმაღლესი ხარისხით და სათანადო კვლევითი უნარ-ჩვევებით, რომლებსაც შეეძლებათ გახდნენ აკადემიური დარგის ლიდერები  და პროფესიული ექსპერტები; განავითარონ სამეცნიერო კვლევები და ხელი შეუწყონ სამეცნიერო პროგრესს.
კვლევებისა და პუბლიკაციების შესაძლებლობა: კვლევისა და პუბლიკაციებისთვის შზსუ-ში არსებობს მრავალი შესაძლებლობა,  მაგალითად, შზსუ-ს ბიზნეს-ჟურნალი,  „აბრერშუმის გზის“ ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, სხვადასხვა სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციები საქართველოში და საზღვარგარეთ, სადაც შზსუ-ს აქვს მონაწილეობის დიდი გამოცდილება.
კარიერული შესაძლებლობები
შზსუ-ს ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორს შეუძლია იმუშავოს როგორც კომერციულ ისე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში ბიზნეს ადმინისტრირების, ეკონომიკის, საჯარო მმართველობის და სხვა მსგავსი მიმართულებებით. მას შეუძლია აგრეთვე ჩაატაროს სამეცნიერო კვლევები  თავის დარგში.
დასაქმების შესაძლებლობა
შზსუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი შეიძლება დასაქმდეს: უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ორგანიზაციებში; საჯარო და კერძო ბიზნეს კომპანიებში; მას-მედიისა და  საინფორმაციო-ანალიტიკურ ცენტრებში; როგორც დამოუკიოდებელი ექსპერტი.
მიღება
საქართველოს მოქალაქე  დოქტორანტობის კანდიდატს პროგრამაზე დაშვებისათვის მოეთხოვება
  • ინფორმაცია საგანმანათლებლო და პრაქტიკული გამოცდილების შესახებ (რეზიუმე);
  • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის ქონა. 
  • ინგლისურ ენაში B 2 დონის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება. 
  • საკვლევი თემის პროექტს ინგლისურ ენაზე.
  • გასაუბრება.
    • განმცხადებელს, რომელსაც აქვს ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL IBT, IELTS და FCE) უცხო ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება 
    • განმცხადებელს, რომელსაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში აქვს დამთავრებული ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში მისი ნიშნების საშუალო (GPA) არის სულ მცირე 75 (100-დან) ან 3 (4-დან) ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის იხილეთ ბმული 
სწავლების ენა: ინგლისური
ხანგრძლივობა და კრედიტები: 3 წელი, 180 ECTS
მისანიჭებელი ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
სწავლის საფასური: 4500 ლარი
სწავლის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის: 2500 აშშ დოლარი
შეღავათები:
  • -15% დედმამიშვილები ერთი ოჯახიდან.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ :  (+995 32) 2595005/06/07  
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (ყველა კონცენტრაციისთვის) - 35 კრედიტი:

უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა - 10 კრედიტი

მრავალცვლადიანი მონაცემების ანალიზი - 10 კრედიტი

კვლევის მეთოდოლოგია - 10 კრედიტი

პროფესორის ასისტირება - 5 კრედიტი

 

მენეჯმენტის კონცენტრაცია:

კონცენტრაციის სავალდებული სასწავლო კურსები - 25 კრედიტი:

სტრატეგიული დაგეგმვა და მართვაკონცეფციები და ქეისები - 10 კრედიტი

ბიზნესის პროგნოზირების მეთოდები და პრაქტიკა - 10 კრედიტი

სადოქტორო სემინარი - 5 კრედიტი

დისერტაცია:120 კრედიტი

 

მარკეტინგის კონცენტრაცია:

მარკეტინგის აუდიტი - 10 კრედიტი

მარკეტინგის 6 სიგმა მენეჯმენტი - 10 კრედიტი

სადოქტორო სემინარი - 5 კრედიტი

დისერტაცია:120 კრედიტი

 

ფინანსების კონცენტრაცია:

კორპორაციული ფინანსების გაძლიერებული კურსი - 10 კრედიტი

კვლევები საერთაშორისო ფინანსებში - 10 კრედიტი

სადოქტორო სემინარი - 5 კრედიტი

დისერტაცია:120 კრედიტი