მენეჯმენტი

პროგრამის კოორდინატორი

დოქტ. ავთანდილ გაგნიძე

 

რატომ მენეჯმენტი? 

სწორი მენეჯმენტის გარეშე შეუძლებელია წარმატების მიღწევა არსებულ გარემო გამოწვევებსა და სირთულეებში რომელიც ამა თუ იმ ბაზარს ახასიათებს. პროფესიონალ მენეჯერებს შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ და შექმნან ის პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვადასხვა ტიპის (საჯარო, კომერციული, არასამთავრობო) ორგანიზაციების ეფექტიან  მართვას და დასახული მიზნების მიღწევას თანამედროვე და მოსალოდნელ  პოლიტიკურ-ეკონომიკური ვითარებასა და არსებული გამოწვევების პირობებში. ეთიკურად და სტრატეგიულად მოაზროვნე მენეჯერები ხელს უწყობენ კონკურენტუნარიანი ბიზნესის შემდგომ განვითარებას. 
მოკლე აღწერა
მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის მთავარი ამოცანაა უზრუნველყოს სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო სექტორი თანამედროვე, კონკურენტუნარიანი მენეჯერებით, რომელთაც გააჩნიათ საერთაშორისო პრაქტიკის თანამედროვე ტენდენციებისა  და სპეციფიკის ღრმა ცოდნა. სასწავლო პროცესი მორგებულია სტუდენტთა მისწრაფებებსა და ბაზრის მოთხოვნებს. სპეციალური ყურადღება ეთმობა სწავლების ისეთ მეთოდებს, რომლებიც ორიენტირებულია სწრაფად ცვლადი ბაზრის პრობლემებზე და აუცილებელია პროფესიონალური და აკადემიური კარიერის წარმართვისთვის, რაც სტუდენტს იმის შესაძლებლობას აძლევს, რომ ჩამოყალიბდეს თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის კონკურენტუნარიან მენეჯერად. უნარები, რაზეც ყურადღებას ამახვილებს პროგრამა მოიცავს შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას, გადაწყვეტილების მიღებას, კომუნიკაციის უნარს, რაც მნიშვნელოვანია მათი შემდგომ კარიეკის წინსვლაში. პრორგარა ასევე სტუდენტს სთავაზობს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების საშუალებას სტაჯირების კომპონენტის მეშვეობით როგორც საჯარო ასევე საზოგადო სექტორში.
ძლიერი მხარეები
მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სიძლიერე გამოხატულია სლოგანით „საერთაშორისო განათლება, საერთაშორისო დასაქმება“. პროგრამის მისია არის უზრუნველყოს მოტივირებული სტუდენტები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უმაღლესი ხარისხით. ჩვენთან თქვენ მიიღებთ მაღალკვალიფიციურ კადრებსა და ინოვაციურ აკადემიურ პროგრამებს რომელიც არჭურვილია თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიებით; ბაზარზე ორიენტირებულ კურიკულუმს პრობლემაზე დაფუძვნებული სწავლებით;  მოხერხებულ განრიგსა და შეზღუდული უნარების მქონე პირთა მხარდაჭერას;
გაცვლითი პროგრამები
სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, მიიღონ საერთაშორისო გამოცდილება და დაამყარონ კონტაქტი მომავალ კოლეგებთან საზღვარგარეთ სტუდენტთა გაცვლით პროგრამაში სამაგისტრო საფეხურზე სწავლებისას, შავი ზღვის უნივერსიტეტის მიერ დასავლეთის ქვეყნების მრავალ უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე. ადვილად აღიარებადი საკრედიტო სისტემისა და მორგებადი პროგრამების საშუალებით სტუდენტებს შეუძლიათ სემესტრი გაატარონ განსხვავებულ გარემოში და გაიღრმავონ მათ მიერ არჩეული პროფესია. 
დასაქმება
მენეჯმენტში ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხით კურსდამტავრებულებს აქვთ დასაქმების შესაძლებლობა როგორც ლიდერი, მაღალი რანგის მენეჯერი ან აღმასრულებელი დირექტორი როგორც საჯარო სექტორში ასევე კერძო  სამართლის იურიდიულ პირებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, საბაზრო ეკონომიკასა და კონკურენციის პირობებში. სტუდენტებს ასევე შეეძლებათ სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
მიღება  
საქართველოს მოქალაქე მაგისტრანტობის კანდიდატს პროგრამაზე დაშვებისათვის მოეთხოვება
 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
 • B ტესტის ტიპის საერთო სამაგისტრო გამოცდის   წარმატებით ჩაბარება.
 • სპეციალობაში შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩაბარება. 
 • უცხო ენაში B2 დონისშიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება.
  • განმცხადებელს, რომელსაც აქვს ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL IBT, IELTS და FCE) უცხო ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება 
  • განმცხადებელს,რომელსაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში აქვს დამთავრებული ინგლისურენოვანი/თურქულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში მისი ნიშნების საშუალო (GPA) არის სულ მცირე 75 (100-დან) ან 3 (4-დან) ინგლისური/თურქული ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის იხილეთ ბმული 
მისანიჭებელი ხარისხი 
 • ბიზნესის ადმინისტრირების  მაგისტრი მენეჯმენტში.
სწავლების ენა: 1. ინგლისური
ხანგრძლივობა და კრედიტები: 2 წელი, 120 ECTS

სწავლის საფასური: 4500ლარი

სწავლის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის: 2500 აშშ დოლარი

შეღავათები:

 • -20% სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, რომელიც შზსუ-ში რეგისტრაციასგაივლის 2017 წლის 21 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით.
 • -15% დედმამიშვილები ერთი ოჯახიდან.

         (სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მიღების შემთხვევაში ფასდაკლება მოქმედებს  დარჩენილ სწავლის საფასურზე)

სწავლის ღირებულების და შეღავათების შესახებ იხილეთ ბმული: 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ :  (+995 32) 2595005/06/07   
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
სასწავლო გეგმა
 
 სავალდებულო კურსები  
 

·         კვლევის მეთოდები ბიზნესისთვის

·         მენეჯერულიეკონომიკა

·         რაოდენობრივი მეთოდები მენეჯერებისთვის

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

·         ბიზნეს სტრატეგია

·         საერთაშორისო ბიზნესი

·         საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი

მცირე ბიზნესის მართვა

·         მცირებიზნესისმართვისპრაქტიკულიმაგალითები

·         გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია

·         მენეჯერული აღრიცხვა და კონტროლი

 
არჩევითი კურსები 
 

·         ფინანსური მენეჯმენტი

·         სამუშაოს შეფასება და პერსონალის წახალისება

·         გაძლიერებული კურსი პროექტის მართვაში

·         საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესში

  .       სრული ხარისხის მართვა

  .     წარმოების პროცესისა და ოპერაციათა მართვა

 

 
 
 
 
 
 

 

 

სამაგისტრო პროგრამები