კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი

 

დისერტაციის სათაური

მოძრავი ხაზების ტერმინალური კონტროლის ახალი ადაპტური მეთოდების დამუშავება

სტუდენტი

ჯუმჰურ აქსუს

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

 

 

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

 დისერტაცია

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

დროითი მწკრივების ანალიზის არაპარამეტრული ალგორითმების დამუშავება

სტუდენტი

ჯიჰან მერთი

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  დისერტაცია

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ჩვეულებრივი დიფერნციალური განტოლებების სიმბოლური გამოთვლის ტექნიკები MAP-ისგამოყენებით

სტუდენტი

ისა მუსლუ

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

 დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

SCORM-ისშეთავსებადიMaxima-სკომპი უტერულალგებრულ სისტემაზე დაფუძნებული აპლიკაციები ელექტრო სტატისტიკისთვის

სტუდენტი

თუფან შირინი

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

მეცნიერული გამოთვლა PERL-ისგამოყენებით

სტუდენტი

მუსთაფა შიმშეკი

ფაკულტეტი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

 დისერტაცია

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

განვითარებული უნივერსიტეტისათვის აკადემიური მოსწრების ადმინისტრირების და მენეჯმენტის სისტემა-შინაარსის მართვის სისტემის  ტექნოლოგიების გამოყენებით

სტუდენტი

მაჰამათ ბოუკარ მოუსსას

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

 

ტესტების განზომილებების განსაზღვრის ალგორითმის შემუშავება

სტუდენტი

მეჰთაფ ერგუვენის

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია

   სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

არასტაციონალური დრიოთი მწკრივების უბან-უბან წრფივი აპროქსიმაციის და მათი მსგავსების კრიტერიუმების შეფასების მეთოდის შემუშავება

სტუდენტი

დანიარ სატიბალდიევ

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

 

 

 დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

წინასწარ განსაზღვრული რეზონანსული სიხშირეების მქონე მრავალგანზომილიანი LC-წრედების სინთეზის მეთოდის შემუშავება

სტუდენტი

კანიბეკ დუიშეევ

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

 

 დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის  დაცვის ოქმი  

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

მონაცემთა დამუშავების გამოყენება კომერციულ ბანკებში კრედიტების დათვლის ოპტიმიზაციისთვი სR პროგრამული ენის გამოყენებით

სტუდენტი

დილმურაჯონ ზაკიროვ

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

 

   დისერტაცია 

   სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტციო დაცვის გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

დრიოთი მწკრივების სპექტრების შეფასების სპექტრალური გარჩევადობის გაუმჯობესების არაპარამეტრული მეთოდის შემუშავება

სტუდენტი

დავით დათუაშვილი

ფაკულტეტი

კომპიუტერული  ტექნოლოგიებისა და საინჟირო საქმის ფაკულტეტი

 

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

 ღრუბლიანი გამოთვლების უსაფთხოების მოდელირების და ანალიზის ახალი მეთოდიკის დამუშავება

 

სტუდენტი

 

 მედჰატ აბუელიაზიიდ მადანი მოუსა

 

ფაკულტეტი

 

  კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი

 

 დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

 მანქანათა მარშრუტიზაციის მრავალ-დეპოიანი პრობლემის ამოხსნის ეფექტიანობისა და წარმადობის გაზრდა (სამხრეთ კავკასიის ლოჯისტიკური ქსელის მაგალითზე)

 

სტუდენტი

 

 არტიომა მერაბიანი

 

ფაკულტეტი

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი

 

დისერტაცია

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება