სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დისერტაციის სათაური:

დეპორტირებული მესხი მოსახეობის რეპატრიასციისა და ქართულ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პრობლემები

სტუდენტი:

ვალერი მოდებაძე

 

ფაკულტეტი:

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

   სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება