მიღება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 2019-2020 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრიდან

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის

საბუთების მიღება: 26 აგვისტოდან 14 სექტემბრამდე.

(26 აგვიტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით   დარეგისტრირებულ მაგისტრანტობის კანდიდატებზე ვრცელდება 20% ფასდაკლება თითოეულ სასწავლო წელზე)

 ელექტრონული რეგისტრაცია / საბუთების მიღება

მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატმა აუცილებელია  რეგისტრაცია გაიაროს მითითებულ ბმულზე:  რეგისტრაცია

და  საბუთები წარმოადგინოს  26 აგვისტოდან 14 სექტემბრამდე  სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტში.  

 სამაგისტრო პროგრამები:

- აშშ-ს საგარეო ურთიერთობები

- ზოგადი განათლების ადმინისტრირება

- განათლების ადმინისტრირება

- ინგლისური ფილოლოგია

- მარკეტინგი

- მენეჯმენტი

- ფინანსები (ინგლისური სექტორი)

- ფინანსები (ქართული სექტორი)

- საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა

- კომპიუტერული მეცნიერება 

- შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართული ინგლისური კომპონენტებით)

 

სადოქტორო პროგრამები:

- განათლების მეცნიერებები

- ამერიკისმცოდნეობა

- ბიზნესის ადმინისტრირება

- კომპიუტერული მეცნიერება

 

საბუთების ჩამონათვალი:

1. აპლიკაციის ფორმა 

2.  პასპორტის ასლი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  პირადობის მოწმობის ასლი;

3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი,ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო      დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესამაბისი ხარისხის მინიჭების შესახებ;  უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

4. დიპლომის დანართის, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  ნიშნების ფურცელის  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

5. საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი, ასეთის არარსებობის შემთხევაში  სამაგისტრო საგამოცდო პლასტიკური ბარათი და მისი ასლი       (მაგისტრანტობის აპლიკანტებისათვის)

6. სამხედრო აღრიცხვას  დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

7. ორი ფოტოსურათი, ელ. ვერსიასთან ერთად (CD);

8. რეზიუმე(CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

9.  საკვლევი თემის გეგმა (Research Proposal)  - (მხოლოდ დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის).

ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთები  ამობეჭდილი სახით   (მითითებული დოკუმენტები ნოტარიულად დამოწმებული)  უნდა  წარმოადგინოთ  26 აგვისტოდან 14 სექტემბრამდე. არასრულად წარმოდგენილი საბუთები არ განიხილება!

 

მისაღები გამოცდების თარიღები

                მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის: 

ინგლისური ენა:   16  სექტემბერი   -   18:30  B 004; B 101

სპეციალობა:        17   სექტემბერი      -  18:30   B 004  B 101

               დოქტორანტურის კანდიდატებისათვის: 

ინგლისური ენა:   23  სექტემბერი, 15:00   B004

ინტერვიუ-გასაუბრება:  24 - 26 სექტემბერი, 18:30  A101.

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საკითხები  

__________________________________________________

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტი

Institute of Postgraduate Studies

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
 სამაგისტრო ...
Georgian News
 სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი (2017-2018 სასწავლო წლის ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
      1) 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შავი ...
Read more Zoom
CERTUS - რეგისტრაცია ...
Georgian News
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom